Regulamin Programu Poleceń Dla Osób Polecających (Pracowników)

N Polecenie

§ 1.

[Postanowienia ogólne].

 1. Niniejszy Regulamin Programu Poleceń dla Osób Polecających (zwany dalej: „Regulaminem”).
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają znaczenie wskazane poniżej:
  1. Spółka – N Energia Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000801303, posiadająca numer NIP: 9151813852, numer REGON: 384225891,
  1. Osoba Polecająca – osoba zatrudniona w Spółce lub innej spółce powiązanej kapitałowo ze Spółką na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia,
  1. Kontrahent – podmiot, z którym Spółka zawrze umowę dotyczącą świadczenia przez Spółkę usług pośrednictwa przy sprzedaży Produktów i usług oferowanych przez ten podmiot,
  1. Produkty – wszystkie produkty i usługi oferowane przez Spółkę, bądź Kontrahentów Spółki, które sprzedają lub zamierzają sprzedawać Klientom za pośrednictwem Agenta,
  1. Agent – osoba reprezentująca Spółkę i pośrednicząca w zawieraniu Umów z Kontrahentem,
  1. Umowa z Klientem – umowa sprzedaży, do której zawarcia przez Spółkę, bądź Kontrahenta Spółki z Klientem, doprowadziła Osoba Polecająca,
  1. Klient – osoba, z którą Spółka lub Kontrahent Spółki zawrą umowę sprzedaży Produktów Spółki lub jej Kontrahenta.

§ 2.

[Założenia ogólne Programu N POLECENIE]

 1. Istotą tego Programu jest ustalenie zasad i warunków, na podstawie których Spółka lub Kontrahent Spółki zawrą umowę o wykonanie instalacji fotowoltaicznej z Klientem, a doprowadzenie do zawarcia tej umowy będzie następstwem jedynie działań Osoby Polecającej (realizowanych poza obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę, zlecenia). Za doprowadzenie do zawarcia takiej umowy z Klientem Spółka oferuje Osobie Polecającej jednorazową wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia z tytułu Polecenia Klientowi Produktów Spółki.
 2. Program Poleceń dla Osób Polecających (zwany dalej także: „Programem”) określa zasady wynagrodzenia Osób Polecających (zwane dalej: „WYNAGRODZENIEM”), za polecenie Produktów w razie zrealizowania określonych w Regulaminie warunków.
 3. Program obowiązuje od dnia 22 lutego 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. Oznacza to, iż do rozliczenia Programu brane będą pod uwagę polecenia Produktów Spółki zakończone zawarciem umowy z Klientami podpisane od dnia 22 lutego 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 3.

[Zasady Programu N POLECENIE]

 1. Aby umowa o wykonanie instalacji fotowoltaicznej mogła być określona jako Umowa z Klientem i została objęta Programem Poleceń, Osoba Polecająca powinna zarejestrować swój udział w Programie za pośrednictwem systemu informatycznego Spółki (tj. za pośrednictwem udostępnionego przez Spółkę linku, który przekierowuje do formularza rejestracyjnego zawierającego Oświadczenie o przystąpieniu do Programu, które Osoba Polecająca wypełni i prześle Spółce w formie elektronicznej).
 2. Proces rejestracji Osoby Polecającej przebiegał będzie w następujący sposób:
  1. W przypadku akceptacji udziału w Programie, Osoba Polecająca zgłasza chęć przystąpienia do programu poprzez formularz rejestracyjny na stronie: https://n-energia.pl/programpolecen/formularz-pracownicy/.
  1. W trakcie rejestracji, Osoba Polecająca akceptuje informację w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO,
  1. Osoba Polecająca akceptuje udział w Programie uzupełniając odpowiednie informacje na formularzu rejestracyjnym, a następnie wysyła formularz rejestracyjny klikając przycisk „wyślij”,
  1. Po wysłaniu zgłoszenia, Spółka rejestruje Osobę Polecającą w systemie informatycznym i potwierdza jej rejestrację w Programie wysyłając wiadomość e-mail, w której podawany jest unikalny kod PIN, którym Osoba ta będzie się posługiwać przy polecaniu Produktów Spółki oraz link do formularza rejestracji potencjalnych Klientów, na którym wpisywany będzie kod PIN potwierdzający fakt polecenia danej osobie Produktów Spółki.
  1. Po wysłaniu zgłoszenia, Spółka rejestruje Osobę Polecającą w systemie informatycznym i wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację w Programie wraz z unikalnym kodem PIN. Kod PIN służy do identyfikacji Klientów polecanych przez Osobę Polecającą. Należy go wprowadzić do formularza rejestracji Klientów: https://n-energia.pl/programpolecen/klient/.
 • Brak dokonania rejestracji w sposób opisany w ust. 2 przed zawarciem Umowy z Klientem– skutkowało będzie brakiem wypłaty wynagrodzenia z tytułu polecenia.

§ 4.

[Rozliczenie za Polecenie]

 1. Osoby Polecające, które dokonają polecenia zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz po spełnieniu się warunku to jest doprowadzenie do zawarcia Umowy z Klientem oraz zapłatą przez Klienta zaliczki/zadatku z tytułu tej umowy, Spółka oferuje Osobie Polecającej jednorazową wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia z tytułu polecenia Klientowi Produktów Spółki.
 2. Wysokość wynagrodzenia brutto zostanie ustalona według poniższych zasad:

a) 300 zł dla instalacji do 5kWp,

b) 500 zł dla instalacji powyżej 5kWp.

 • W celu usunięcia wątpliwości podstawą wypłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej powyżej jest łączne spełnienie poniższych warunków:

a) zawarcie Umowy z Klientem wskazanym przez Osobę Polecającą,

b) Klient musi dokonać wpłaty co najmniej kwoty zaliczki lub zadatku określonego w Umowie z Klientem.

 • Spółka z tytułu doprowadzenia do zawarcia Umowy z Klientem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona, wypłaty wynagrodzenia – tylko raz i tylko jednej Osobie Polecającej. W sytuacji spornej między Osobami Polecającymi, w której nie będzie można jednoznacznie ustalić działania, której Osoby Polecającej doprowadziły do zawarcia umowy z Kontrahentem, Spółka ma możliwość wypłaty wynagrodzenia dla tej Osoby Polecającej, której zgłoszenie zgodnie z § 3 ust. 1 zostało doręczone jako pierwsze.

§ 5.

[Postanowienia Ogólne]

 1. Niedopuszczalne w ramach niniejszego Programu jest przekazywanie przez Osobę Polecającą danych potencjalnych Klientów innym Osobom Polecającym lub Agentom, aby zawarli oni Umowy z Klientem w celu spełnienia przez nich kryteriów udziału w niniejszym Programie.
 2. W przypadkach Osób Polecających uczestniczących w takich procederach, nie będą oni uwzględniani w udziale w Programie i nie będą mieli prawa do korzyści wynikających z Programu.
 3. W przypadku, gdy Osoba Polecająca otrzyma wynagrodzenie podejmując czynności niezgodne z prawem lub pozorne celem obejścia Regulaminu Programu, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu pełnego wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie, a także do naprawy szkody wyrządzonej Spółce.

Social media

Strefa Partnera

Kontakt

Infolinia w godz. 8-16:
76 777 77 77
biuro@n-energia.pl

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3
59-220 Legnica

N Energia Sprzedaż Sp. z.o.o. sp.k.
NIP: 9151813852
N Energia Sp. z o.o.
NIP: 7831732063