Regulamin Programu Poleceń N Energia

 1. Program Poleceń „N ENERGIA dla konsumentów” zwany dalej „Programem” organizowany jest przez N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581684, posiadającą numer NIP: 7831732063 oraz REGON: 362790585, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej– zwani dalej „Polecającymi”.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Polecający może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie.
 4. Program trwa od dnia 01.12.2020 r. przez okres 12 miesięcy.
 5. Uczestnik uzyskuje status Polecającego po spełnieniu warunku:
  1. uczestnik zarejestruje swój udział w Programie Poleceń za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora (tj. za pośrednictwem udostępnionego przez Organizatora linku, który przekierowuje do formularza rejestracyjnego zawierającego Oświadczenie o przystąpieniu do Programu, które uczestnik wypełnieni i prześle Organizatorowi (w formie elektronicznej).
 6. Program polega na: polecaniu i promowaniu przez Polecającego usług świadczonych przez Organizatora tj. usług związanych z wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych oraz usług związanych z dostawami i montażem pompy ciepła na nieruchomości znajdującej się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W Programie, obok Polecającego, uczestniczy również spółka N Energia Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000801303, posiadająca numer NIP: 9151813852 oraz REGON: 384225891, która świadczy na rzecz Organizatora m.in. usługi pośrednictwa sprzedaży, w tym pośredniczy przy zawieraniu z Organizatorem umów przez uczestników Programu i która w związku z tym może przetwarzać dane osobowe uczestników.
 8. Polecającemu przysługuje od Organizatora premia pieniężna (zwana dalej: „premią”) za każdą osobę (Klienta), której Polecający polecił usługi Organizatora i która:
  1. podjęła współpracę z firmą N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000581684), na podstawie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i / lub też umowy o dostawę i montaż pompy ciepła.
  2. ma zakończoną realizację umowy współpracy z Organizatorem i odebrała wykonane przez Organizatora prace, podpisując stosowny protokół zdawczo-odbiorczy,
  3. dokonała pełnego rozliczenia wynagrodzenia należnego z tytułu danej umowy. 
 9. Polecający nie ma prawa do premii od umów zawartych z nim samym, ani z jego małżonkiem (tzn. Polecający nie otrzyma na warunkach niniejszego Programu premii z tytułu zawarcia przez Polecającego lub jego małżonka kolejnej umowy z Organizatorem).
 10. O fakcie polecenia danej osoby przez Polecającego, decydować będzie podanie przez daną osobę, przy okazji zawierania umowy z Organizatorem, specjalnego kodu, który Polecający otrzyma od Organizatora. Polecający powiadomi osoby, którym polecał będzie firmę N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000581684) o konieczności zamieszczania kodu, który otrzymał od Organizatora. Za polecenie konkretnego Klienta przysługuje Polecającemu premia tylko jeden raz. W przypadku polecenia danemu Klientowi zawarcia umowy z Organizatorem przez więcej niż jednego Polecającego, uprawniony do premii będzie ten Polecający, który jako pierwszy wskazany został przez Klienta, a w razie braku takiego wskazania lub wskazania kilku Polecających, uprawniony do premii jest Polecający wybrany przez Organizatora.
 11. Premia należna Polecającemu z tytułu udziału w niniejszym Programie, za każdego poleconego Klienta, obliczana będzie na podstawie mocy instalacji zamówionej przez poleconego Klienta i wynosić będzie:
  1. Dla instalacji fotowoltaicznej:
   1. 300 (słownie: trzysta) złotych brutto za każdego poleconego nowego klienta, u którego wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy do 5 kWp,
   2. 500 (słownie: pięćset) złotych brutto za każdego poleconego nowego klienta, u którego wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 5 kWp.
  2. Dla pompy ciepła:
   1. 500 (słownie: pięćset) złotych brutto za każdego poleconego nowego klienta, u którego wykonano instalację pompy ciepła.
  3. Dla instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła:
   1. 1000 (słownie: tysiąc) złotych brutto za każdego poleconego nowego klienta, u którego wykonano instalację fotowoltaiczną oraz pompy ciepła.
 12. Organizator wypłaca premię Polecającemu w cyklach miesięcy kalendarzowych, na podstawie raportu zestawiającego wszystkich poleconych przez Polecającego Klientów w tym okresie. Raport przedstawiany jest Polecającemu przez Organizatora do 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Brak zastrzeżeń Polecającego w ciągu 2 dni do przedstawionego mu raportu, traktowane będzie jako zaakceptowanie raportu przez Polecającego.
 13. Premia wypłacana jest Polecającemu na rachunek bankowy wskazany przez Polecającego, nie później niż do 14 dni od dnia zaakceptowania raportu przez Polecającego.
 14. Polecający, z racji statusu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej otrzymuje premię, która stanowi dla Polecającego przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U, z 2020 r., poz. 1426 ). Kwota otrzymanej premii stanowi przychód Polecającego, który zobowiązany jest do samodzielnego opodatkowania i rozliczenia w zeznaniu rocznym PIT. Organizator w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym przekaże Polecającemu informację PIT-11, stanowiącą podstawę do dokonania rozliczenia rocznego Polecającego. Polecający wyraża zgodę na przekazanie mu informacji PIT-11 drogą elektroniczną na podany przez niego w Oświadczeniu o przystąpieniu do programu adres e-mail.
 15. Uczestnik Programu przystępując do Programu akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu, jeżeli Polecający:
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. przekazał Organizatorowi fałszywe dane,
  3. naraził dobre imię Organizatora,
  4. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny, z 3-dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie go na stronie Organizatora.
 17. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Polecający może składać w czasie jego trwania i nie później niż do 30 dni po jego zakończeniu, pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 18. O wyniku postępowania reklamacyjnego Polecający zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, co nie wyłącza prawa Polecającego do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego, a w sprawach spornych właściwy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 20. Administratorem danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o przystąpieniu do Programu jest Organizator oraz spółka N Energia Sprzedaż Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000801303).
 21. Na podstawie niniejszego Regulaminu nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, zarówno przez Organizatora Polecającemu, jak i przez Polecającego Organizatorowi.
 22. Polecający zobowiązany jest do bieżącego przedstawiania na żądanie Organizatora aktualnych informacji bądź właściwych dokumentów niezbędnych do rozliczenia premii, do której nabył prawo w danym okresie rozliczeniowym.
 23. Premia obejmuje wszelkie koszty, wydatki i opłaty, jakie poniósł Polecający w związku z wykonywaniem poleceń na rzecz Spółki lub jej kontrahentów.

Social media

Strefa Partnera

Kontakt

Infolinia w godz. 8-16:
76 777 77 77
biuro@n-energia.pl

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3
59-220 Legnica

N Energia Sprzedaż Sp. z.o.o. sp.k.
NIP: 9151813852
N Energia Sp. z o.o.
NIP: 7831732063