Regulamin Programu Partnerskiego N Energia

 1. Program Partnerski „N ENERGIA dla konsumentów” zwany dalej „Programem” organizowany jest przez N z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581684, posiadającą numer NIP: 7831732063 oraz REGON: 362790585, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej– zwani dalej „Partnerami”.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie.
 4. Program trwa od dnia 01.12.2020 r. przez okres 7 miesięcy.
 5. Uczestnik uzyskuje status Partnera po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. uczestnik zawarł umowę z firmą N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-806) (KRS: 0000581684) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i dokonał pełnego rozliczenia umówionego wynagrodzenia,
  1. uczestnik zarejestruje swój udział w Programie Partnerskim za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora (tj. za pośrednictwem udostępnionego przez Organizatora linku, który przekierowuje do formularza rejestracyjnego zawierającego Oświadczenie o przystąpieniu do Programu, które uczestnik wypełnieni i prześle Organizatorowi (w formie elektronicznej).
 6. Program polega na: polecaniu i promowaniu przez Partnera usług świadczonych przez Organizatora tj. usług związanych z wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych na nieruchomości znajdującej się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W Programie, obok Partnera, uczestniczy również spółka N Energia Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000801303, posiadająca numer NIP: 9151813852 oraz REGON: 384225891, która świadczy na rzecz Organizatora m.in. usługi pośrednictwa sprzedaży, w tym pośredniczy przy zawieraniu z Organizatorem umów przez uczestników Programu i która w związku z tym może przetwarzać dane osobowe uczestników.
 8. Partnerowi przysługuje od Organizatora premia pieniężna (zwana dalej: „premią”) za każdą osobę (Klienta), której Partner polecił usługi Organizatora i która:
  1. podjęła współpracę z firmą N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000581684), na podstawie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
  1. ma zakończoną realizację umowy współpracy z Organizatorem i odebrała wykonane przez Organizatora prace, podpisując stosowny protokół zdawczo-odbiorczy,
  1. dokonała pełnego rozliczenia wynagrodzenia należnego z tytułu danej umowy. 
 9. Partner nie ma prawa do premii od umów zawartych z nim samym, ani z jego małżonkiem (tzn. Partner nie otrzyma na warunkach niniejszego Programu premii z tytułu zawarcia przez Partnera lub jego małżonka kolejnej umowy z Organizatorem).
 10. O fakcie polecenia danej osoby przez Partnera, decydować będzie podanie przez daną osobę, przy okazji zawierania umowy z Organizatorem, specjalnego kodu, który Partnera otrzyma od Organizatora. Partner powiadomi osoby, którym polecał będzie firmę N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu  (KRS: 0000581684) o konieczności zamieszczania kodu, który otrzymał od Organizatora. Za polecenie konkretnego Klienta przysługuje Partnerowi przysługuje premia tylko jeden raz. W przypadku polecenia danemu Klientowi zawarcia umowy z Organizatorem przez więcej niż jednego Partnera, uprawniony do premii będzie ten Partner, który jako pierwszy wskazany został przez Klienta, a w razie braku takiego wskazania lub wskazania kilku Partnerów, uprawniony do premii jest Partner wybrany przez Organizatora.
 11. Premia należna Partnerowi z tytułu udziału w niniejszym Programie, za każdego poleconego Klienta, obliczane będzie na podstawie mocy instalacji zamówionej przez poleconego Klienta i wynosić będzie:
  1. 300 (słownie: trzysta) złotych brutto za każdego poleconego nowego klienta, u którego wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy do 5 kWp,
  1. 500 (słownie: pięćset) złotych brutto za każdego poleconego nowego klienta, u którego wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 5 kWp.
 12. Organizator wypłaca premię Partnerowi w cyklach miesięcy kalendarzowych, na podstawie raportu zestawiającego wszystkich poleconych przez Partnera Klientów w tym okresie. Raport przedstawiany jest Partnerowi przez Organizatora do 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Brak zastrzeżeń Partnera w ciągu 2 dni do przedstawionego mu raportu, traktowane będzie jako zaakceptowanie raportu przez Partnera.
 13. Premia wypłacana jest Partnerowi na rachunek bankowy wskazany przez Partnera, nie później niż do 14 dni od dnia zaakceptowania raportu przez Partnera.
 14. Partner, z racji statusu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej otrzymuje premię, która stanowi dla Partnera przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U, z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Kwota otrzymanej premii stanowi przychód Partnera, który zobowiązany jest do samodzielnego opodatkowania i rozliczenia w zeznaniu rocznym PIT. Organizator w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym przekaże Partnerowi informację PIT-11, stanowiącą podstawę do dokonania rozliczenia rocznego Partnera. Partner wyraża zgodę na przekazanie mu informacji PIT-11 drogą elektroniczną na podany przez niego w Oświadczeniu o przystąpieniu do programu adres e-mail.
 15. Uczestnik Programu przystępując do Programu akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu jeżeli Partner:
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  1. przekazał Organizatorowi fałszywe dane,
  1. naraził dobre imię Organizatora,
  1. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny, z 3-dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie go na stronie Organizatora.
 17. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Partner może składać w czasie jego trwania i nie później niż do 30 dni po jego zakończeniu, pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 18. O wyniku postępowania reklamacyjnego Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, co nie wyłącza prawa Partnera do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego, a w sprawach spornych właściwy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 20. Administratorem danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o przystąpieniu do Programu jest Organizator oraz spółka N Energia Sprzedaż Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pęgowie (KRS: 0000801303).
 21. Na podstawie niniejszego Regulaminu nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, zarówno przez Organizatora Partnerowi, jak i przez Partnera Organizatorowi.
 22. Partner zobowiązany jest do bieżącego przedstawiania na żądanie Organizatora aktualnych informacji bądź właściwych dokumentów niezbędnych do rozliczenia premii, do której nabył prawo w danym okresie rozliczeniowym.
 23. Premia obejmuje wszelkie koszty, wydatki i opłaty, jakie poniósł Partner w związku z wykonywaniem poleceń na rzecz Spółki lub jej kontrahentów.

Social media

Kontakt

N ENERGIA SPRZEDAŻ sp. z.o.o. sp.k.
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3
59-220 Legnica
NIP: 9151813852
N sp. z o.o.
NIP: 7831732063

Godziny 8-16
tel. 76 777 77 77
biuro@n-energia.pl