RODO

Klauzula informacyjna RODO – Globe Studio Sp. z o.o.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: GLOBE STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581684 (zwaną dalej: Spółką), adres do korespondencji: ul. Św. Maksymiliana Kolbego 3, 59-220 Legnica.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w związku z Państwa udziałem w Programie Partnerskim N Energia dla konsumenta, a także w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 1. Administrator przetwarzał będzie Państwa dane w postaci: imienia i nazwiska, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer konta bankowego.
 2. Spółka jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami), w szczególności partnerom współpracujących z Administratorem. Spółka jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 3. Administrator przekaże Państwa dane spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, w związku ze współpracą Administratora z tymi spółkami. W szczególności Państwa dane będą przekazane spółce: spółce Energia Sp. z o.o. (KRS: 0000799915).
 4. Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania korespondencji listownej oraz zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT Administratora, bądź firmom telekomunikacyjnym.
 5. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa usługi lub zakupu, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi lub zakupów będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takim wypadku Spółka podejmie kroki w kierunku zabezpieczenia Państwa danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa przez Państwa w Programie, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu Państwa udziału w Programie. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych (tj. co do zasady przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ostatecznie rozliczyliśmy się z Państwem z tytułu premii bądź innych świadczeń związanych z Państwa udziałem w Programie, choć w razie wszczęcia w tym okresie czynności przez organy podatkowe, okres ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu.
 7. W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  8. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt ze Spółką (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Spółki, na ww. dane kontaktowe.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych następowało dobrowolnie, tzn., iż w czasie pozyskiwania przedmiotowych danych nie obowiązywały przepisy prawa, które zobowiązywałyby Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych, kiedy decydowali się Państwo wziąć udział w Programie, było jednakże wymagane do wzięcia udziału w Programie, z uwagi na konieczność należytego wykonania tych umów.
 2. Administrator nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znaleźć można także na stronie internetowej Administratora.