...

Agroenergia dla rolników: zasady, wnioski i możliwości – kto może skorzystać?

Porady
Agroenergia dla rolników zasady, wnioski i możliwości – kto może skorzystać

Na inwestycji w fotowoltaikę zyska każdy – zarówno osoba prywatna, która produkuje prąd na domowe potrzeby energetyczne, przedsiębiorca inwestujący w farmę fotowoltaiczną dla obniżenia rachunków za energię elektryczną pochłanianą na produkcji i magazynach, jak i rolnik, który dla sprawnego przebiegu pracy potrzebuje stałego dostępu do prądu. 

Również każdy z nich skorzysta z dofinansowań w ramach ogólnopolskich programów wspierających OZE. W tym wpisie skupimy się na Agroenergii, czyli dotacji dla rolnictwa. Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, koniecznie sprawdź, na czym ona polega!

Program Agroenergia – co to jest i dla kogo?

Agroenergia to ogólnopolski program zakładający dofinansowania dla rolników m.in. na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i akumulatory, a jego organizatorem jest NFOŚiGW. 

Celem Agroenergii jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Dotację można otrzymać po zakończeniu inwestycji i – co ważne – nie jest ona udzielana na rozbudowę istniejącej fotowoltaiki.

Kto skorzysta z dotacji w ramach programu Agroenergia?

 1. Osoby fizyczne, które są właścicielem bądź dzierżawcą nieruchomości rolnych i prowadziły gospodarstwo osobiście co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację do jednego z systemów objętych programem.
 1. Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych i które przynajmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadziły (i wciąż to robią) działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

W obydwu przypadkach łączna powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 ha do 300 ha.

Zmiany w Agroenergii w 2021 roku – czego dotyczą i co obejmuje dotacja?

W 2021 roku w programie zostały wprowadzone zmiany. Różnica polega na podzieleniu naboru na dwie części:

 • pierwszą obejmującą mikroinstalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii, oraz
 • drugą uwzględniającą dofinansowanie biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych.

W ramach Agroenergii rolnicy otrzymują dofinansowanie w formie:

 1. dotacji, lub
 2. pożyczki (dostępne tylko dla drugiej części programu).

Decydując się na złożenie wniosku w ramach pierwszej części Agronenrgii, inwestorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW i nie przekraczającej 50 kW, w tym również systemów hybrydowych (czyli fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła; co ważne – instalacje hybrydowe muszą być mieć przeprowadzony audyt energetyczny) oraz towarzyszących im magazynów energii elektrycznej (nie ma możliwości otrzymania dotacji wyłącznie na akumulatory). W przypadku instalacji mieszanej jej łączna moc również musi zawrzeć się w przedziale od 10 do 50 kW.

Druga część programu dofinansowaniem obejmuje inwestycje w biogazownie rolnicze z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne, których moc nie przekracza 500 kW, z towarzyszącymi magazynami energii, tzn. podobnie jak w pierwszej części programu, aby otrzymać dotację na akumulator, musisz zainwestować w biogazownię rolniczą lub instalację wodną.

Agroenergia jako sposób na dofinansowanie OZE dla rolników – termin rozpoczęcia naboru i wysokość dotacji

Agroenergia ma charakter ciągły i realizacja programu przewidziana jest na lata 2019-2027. W 2021 roku budżet przeznaczony na wsparcie dla rolników wynosi 200 milionów złotych, w tym 170 milionów złotych stanowić będą fundusze udzielane bezzwrotnie w ramach dotacji. Okres kwalifikowalności kosztów wskazano od 1 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2027 roku.

Nabór do drugiej części Agroenergii rozpoczął się 20 lipca 2021 roku. W przypadku pierwszej części dokładna data uruchomienia naboru nadal nie jest znana.

Instalacja fotowoltaiczna, wiatrowa i pompy ciepła – część I

Rolnicy składający wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej w programie Agroenergia mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

 • do 20% kosztów kwalifikowanych, ale jednocześnie nie przekroczy ono 15 000 złotych w przypadku zakupu i montażu paneli PV o łącznej mocy od 10 do 30 kWp,
 • lub do 13% zwrotu i maksymalnie 25 000 złotych, jeśli wnioskodawca zainstalował fotowoltaikę o mocy od 30 do 50 kWp.

Co ciekawe – osoby, które będą ubiegać się o dofinansowanie instalacji mieszanej, poza wyżej wymienioną kwotą, otrzymają dodatkowe 10 000 złotych na pompę ciepła.

Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne – część II

Inwestorzy z sektora rolniczego planujący skorzystanie z programu w celu uzyskania wsparcia finansowego na biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne, również otrzymają różną wysokość dotacji w zależności od wielkości systemu. I tak za instalację o mocy:

 • do 150 kW możesz dostać dofinansowanie w wysokości do 1 800 000 złotych,
 • powyżej 150 kW i mniejszej niż 300 kW otrzymasz do 2 200 000 złotych,
 • większej niż 300 kW i maksymalnie osiągającej 500 kW uzyskasz do 2 500 000 złotych,

przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Korzystając z drugiej części programu, możesz otrzymać także pożyczkę na pokrycie do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Co musisz o niej wiedzieć?

Pożyczka w ramach Agroenergii jest udzielana na maksymalnie 10 lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy, do daty planowanej spłaty zobowiązania. Dopuszczalne jest przesunięcie w czasie spłat rat kapitałowych, jednak nie więcej niż o rok od daty zakończenia inwestycji.

Pożyczka udzielana jest:

 • na warunkach rynkowych – z oprocentowaniem zgodnym z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) (taka pożyczka nie stanowi pomocy publicznej),
 • na warunkach preferencyjnych – z oprocentowaniem WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku.

Nie możliwości umorzenia zobowiązania ani w całości, ani w części.

Magazyny energii w Agroenergii

Jeśli interesuje Cię również otrzymanie dotacji do magazynu energii, zakupionego i zintegrowanego z jednym z systemów objętych programem, wiedz, że zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej części Agroenergii możesz otrzymać dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym nie mogą one wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Koszty kwalifikowane

Jakie dokładnie koszty kwalifikowane podlegają dotacji w Agroenergii?

 • koszty zakupu, montażu, odbioru i uruchomienia instalacji,
 • koszty za środki trwałe, o ile nie były one nabyte poprzez leasing,
 • wynagrodzenie ekip budowlanych, kosztów materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastruktury.

W regulaminie Agroenergii dodatkowo podkreślono, że do kosztów kwalifikowanych nie są zaliczane:

 • koszty podatku od towarów i usług (VAT), oraz
 • koszty audytu energetycznego (jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, nie będziesz musiał ponosić kosztów finansowych za audyt – eksperci N Energii przeprowadzą go dla Ciebie za darmo).

Najważniejsze warunki uzyskania dofinansowania

Poza wymienionymi wcześniej warunkami, które należy spełnić, aby uzyskać dotację, musisz wiedzieć o jeszcze kilku istotnych kwestiach zawartych w regulaminie Agroenergii.

 • Przedsięwzięcie w ramach omawianego programu nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, tzn. nie możesz zamówić ani zakupić żadnych urządzeń, a także nie wolno Ci wcześniej zawierać umowy na ich montaż lub zlecić montaż w innej formie.
 • Dotacja obejmuje jedynie nowopowstające instalacje, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejących.
 • Instalowane urządzenie, na które chcesz otrzymać dofinansowanie, musi być nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji (czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, zawarciu umowy z dystrybutorem lub uzyskaniu protokołu odbioru – przy pompach ciepła, magazynach energii i instalacjach off-grid).
 • Wsparcie finansowe z Agroenergii można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych, jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Przy rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 • Zamontowany system musi być użytkowany przez inwestora przez minimum 3 lata od jego uruchomienia w przypadku instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz co najmniej 5 lat, gdy mowa o biogazowniach rolniczych i małych elektrowni wodnych.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, za wyjątkiem środków zwrotnych z WFOŚiGW.

Składanie wniosków o dotację z Agroenergii

Jak już wspomnieliśmy w artykule, obecnie otwarty jest nabór do drugiej części programu. Wnioski należy składać w odpowiednich WFOŚiGW (decyduje o tym lokalizacja inwestycji), w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20 lipca 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Inwestycja w fotowoltaikę z Agroenergią – czy warto?

Wraz z zapowiedziami uruchomienia programu na forach pojawiały się zapytania, czy skorzystanie z Agroenergii jest dobrym rozwiązaniem.

Odpowiadamy – każda forma dotacji jest lepsza niż żadna, a z odpowiednio dobranym systemem inwestycja w OZE okazuje się rozwiązaniem przynoszącym wiele korzyści tak dla inwestora, jak i środowiska naturalnego.

Jeśli rozważasz składanie wniosku do programu Agroenergia, ale czujesz, że wszystko jest dla Ciebie zbyt zawiłe, skontaktuj się z nami! W N Energii pomagamy klientom także w przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji do uzyskania dofinansowania z różnych programów wspierających OZE. I chociaż data uruchomienia naboru dotacji na fotowoltaikę nie jest jeszcze znana, warto, żebyś już teraz przygotował się do realizacji inwestycji. Dzięki temu szybciej złożymy Twój wniosek, tym samym zwiększając Twoją szansę na otrzymanie wsparcia finansowego.

Udostępnij