Fotowoltaika a ulga inwestycyjna w podatku rolnym: ile można odliczyć i jakie są zasady?

Porady
ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Inwestowanie w rozwój gospodarstwa rolnego przez posiadaczy ziemi jest niezwykle ważną kwestią. Ma wpływ m. in. na skuteczne wdrażanie coraz to nowszych rozwiązań technologicznych. Do tych najpopularniejszych zaliczyć należy fotowoltaikę. Stały rozwój własnej działalności jest bardzo istotny, dlatego też warto wiedzieć więcej o przysługującej uldze inwestycyjnej na instalacje PV dla rolnika. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu. Warto!

Ulga inwestycyjna – podstawa prawna

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Z odliczenia z tytułu wydatków skorzystać mogą ci rolnicy, którzy budują lub modernizują budynki inwentarskie wykorzystywane do chowu, hodowli oraz utrzymywania zwierząt gospodarskich, ale nie tylko. 

Rolnicy mogą również modernizować i budować obiekty służące ochronie środowiska. Prace prowadzone w tym zakresie obejmować mają przede wszystkim zakup i instalację deszczowni, urządzeń melioracyjnych oraz zaopatrujących gospodarstwo w wodę, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji energii z naturalnych źródeł.

Do grupy tych ostatnich zalicza się m.in. instalacje fotowoltaiczne, które cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem współczesnych rolników. 

  • Jak w praktyce wygląda odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego? 
  • Na jakich zasadach można skorzystać z takiego odliczenia? 

Najważniejsze kwestie związane z tym tematem poruszamy w dalszej części naszego artykułu.

Finansowanie wydatków inwestycyjnych

Czy każdy rolnik może skorzystać z ulgi w podatku rolnym na fotowoltaikę? Okazuje się, że niekoniecznie. Aby móc odliczyć instalację PV od podatku, należy spełnić ważny warunek – wydatki poniesione na inwestycję nie mogą być sfinansowane w całości lub w części ze środków publicznych. Co to oznacza dla rolnika? To, że nie może on skorzystać z licznych form dofinansowania zakupu fotowoltaiki czy dotacji na ten cel. Do tego nie może też wziąć kredytu na preferencyjnych warunkach, jeśli planuje skorzystać z przywileju odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego. Warto też dodać, że podatnik podatku rolnego nabywa prawo do skorzystania z ulgi inwestycyjnej wówczas, gdy ponosi koszty kwalifikowane przez ustawodawcę jako wydatki inwestycyjne.

Będąc przy tym temacie, warto poruszyć także kwestię kwoty wydatków inwestycyjnych. Czy ta ma być podawana przez rolnika w kwocie netto czy może brutto? Tu wszystko zależy od tego, czy podatnik podatku rolnego jest podatnikiem podatku VAT czy też nie. 

  • W przypadku, gdy jest podatnikiem VAT, zyskuje prawo do obniżenia podatku należnego właśnie o podatek naliczony. W praktyce zaś w załączonym do wniosku o ulgę inwestycyjną zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych powinien uwzględnić kwotę netto (bez podatku VAT) na rachunkach czy fakturach. 
  • Z kolei rolnik niebędący podatnikiem podatku VAT nie będzie mógł skorzystać z prawa do odzyskania podatku związanego z zakupem towarów. Tym samym w składanym wniosku o ulgę inwestycyjną powinien podawać wydatki w kwocie brutto (z podatkiem VAT).

Kiedy można skorzystać z ulgi inwestycyjnej?

Odliczenie fotowoltaiki od podatku przez rolnika możliwe jest już po zakończeniu inwestycji. O jak dużej kwocie odliczenia mowa? 

Wysokość ulgi inwestycyjnej wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów poniesionych przez inwestorów. Sama kwota ulgi zaś jest odliczana z urzędu na mocy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy będący rolnikami mogą więc odliczyć kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Ulga, o której mowa, może być stosowana przez 15 lat. Jeśli nie zostanie wykorzystana przez podatnika, kwota ulgi przechodzi na jego następców, jeśli gospodarstwo rolne zostało nabyte w drodze dziedziczenia lub w ramach obowiązujących przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W tym drugim przypadku niewykorzystana ulga inwestycyjna przechodzi na następców tych rolników, którzy przechodzą na emeryturę lub rentę wypłacaną ze środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kto może skorzystać z ulgi inwestycyjnej dla rolnika?

Na 25% odliczenie od podatku rolniczego przy zakupie i montażu fotowoltaiki liczyć mogą ci podatnicy podatku rolnego, którzy są osobami prawnymi, fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Zalicza się do nich posiadaczy samoistnych gruntów, użytkowników wieczystych gruntów, posiadaczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego oraz właścicieli gruntów, na których ma być zamontowana nowoczesna instalacja fotowoltaiczna.

Jak skorzystać z ulgi inwestycyjnej?

Aby można było z sukcesem odliczyć wydatki poniesione na fotowoltaikę od podatku rolnego, należy pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności. O czym musi pamiętać podatnik, by móc skorzystać z ulgi inwestycyjnej? Powinien przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek do organu właściwego miejscu zamieszkania oraz inwestycji – mowa tu o wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta. Bardzo ważną kwestią pozostaje to, że jeśli wydatki zostały poniesione na terenie kilku gmin, podatnik powinien złożyć odpowiednie wnioski do każdego, właściwego organu (najczęściej do wójta) – oczywiście stosownie do wysokości wydatków poniesionych w danej gminie. Rolnik ma obowiązek pamiętać także o dołączeniu do wniosku zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych. Ich uzupełnieniem będą rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, które stanowią o wysokości poniesionych wydatków. 

Warto też wiedzieć, że urząd na rozpatrzenie wniosku w sprawie ulgi inwestycyjnej ma 30 dni. Samo złożenie dokumentu nie podlega żadnej opłacie, a zrobić to można osobiście, składając dokumenty w biurze podawczym urzędu, wysyłając pocztą na adres urzędu lub składając wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Kiedy następuje utrata prawa do ulgi inwestycyjnej?

Czy podatnik może utracić prawo do odliczenia ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego? Okazuje się, że tak. Niewykorzystana kwota ulgi inwestycyjnej przepada, gdy podatnik dokona sprzedaży obiektów czy urządzeń, na których budowę, modernizację lub zakup została przyznana ulga. Prawo do odliczenia ulgi podatnik traci również, kiedy przeznaczy pozyskane środki na inne cele niż te określone w ustawie o podatku rolnym (art. 13 ust.1).

Od czego zacząć?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym pozytywnie wpływa na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę. Jeśli chcesz z niej skorzystać i mieć pewność, że instalacja fotowoltaiczna będzie służyć w Twoim gospodarstwie przez wiele lat, skontaktuj się z N Energią. Pomożemy w wyborze najlepszej opcji, zaprojektujemy i zamontujemy instalację, a nasz doradca pomoże Ci w procesie pozyskania ulgi. Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij

Ostatnie artykuły